пятница, 30 декабря 2016 г.

IDILI , GITEK navpoints

IDILI


Border of Samara / Rostov zones

GITEK

- SAMARA zone 

An-26 NAVY flight